Kategorier
Juridik

När arvstvister ställer familjer inför rätta

Arvstvister kan splittra familjer men med ett tydligt testamente och juridisk vägledning kan konflikter kring ett arv förebyggas och sista viljan följas.

En arvstvist kan splittra familjer vid en tidpunkt då sammanhållning behövs som mest. Det är långt ifrån ovanligt och uppstår ofta när känslor och ekonomiska intressen kolliderar vid fördelningen av en anhörigs kvarlåtenskap. Oavsett om det rör fastigheter, kontanter eller personliga tillhörigheter, är frågan om arv något som kräver en noggrann hantering.

I Sverige är arvsrätten i många avseenden tydlig men det finns fortfarande utrymme för tvister. Ett juridiskt bindande testamente kan ofta förebygga konflikter men det uppstår ändå situationer där testamentets innebörd ifrågasätts eller motsägs av lagar om laglott och arvsrätt. Det kan leda till att ärendet tas till domstol för beslut om fördelningen.

Arvstvist – en juridisk fråga

När familjen inte kan enas, är det inte ovanligt att en domstol måste gripa in för lösa tvisten. Det inleds med att en boutredningsman eller skiftesman utses. De fungerar som neutrala parter för att fördela arvet enligt lagen. Det hela kan vara en lång och kostsam rättsprocess som förutom kostnader även dränerar familjen på kraft.

Många gånger kan man dock vidta förebyggande åtgärder. Genom att upprätta ett tydligt testamente med hjälp av en juridisk expert kan många frågetecken och potentiella tvister undvikas. Den förberedelsen bidrar till att den avlidnes sista önskan uppfylls. I slutändan är det bästa sättet att undvika arvstvister att prata öppet om ekonomi och arvsfrågor inom familjen, samt att ha alla juridiska dokument på plats långt innan de behövs.

Läs mer information och tips för dig på webbplats: arvstvist.se